Hoppa till innehåll

Trygga arbetsplatsen – riskbedöm och kontrollera radonhalten

Det är viktigt för arbetstagarna att trygga arbetsplatsen, både psykisk och fysiskt. En del risker är uppenbara medan andra är osynliga. Ett exempel på det senare är stråldosen från radon.

Gör en radonmätning på arbetsplatsen

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i många av våra berg- och jordarter samt i alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong. Blåbetong användes som byggnadsmaterial i många hus under perioden från 1929 till slutet av 1970-talet. Radon kan också finnas i vatten från enskilda borrade brunnar. Radongasen ackumuleras i inomhusluften och sönderfaller i andra ämnen (radondöttrar). De kan skada våra lungor – skador som på sikt kan utvecklas till lungcancer.

Alla arbetsgivare ska bedöma risken för förhöjd radonexponering för sina arbetstagare. Vid behov ska radonhalten mätas. Om mätningarna visar att nivån överskrider referensnivån ska åtgärder vidtas för att begränsa källan till radon och sänka halten till under referensnivån. Om detta ej går ska anmälan göras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det är lätt och inte speciellt kostsamt att mäta radonhalten. Hur man gör framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Beställ radondosor för mätningen på nätet, till exempel från oss, om du vill utföra mätningen i egen regi. Kontakta en radonkonsult, som oss, om du vill ha hjälp med hela mätprocessen.

Se vad Arbetsmiljöverkets skriver om radon på arbetsplatser:

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/radon/?hl=str%C3%A5lskyddslag

Syftet med Strålskyddslagen är att skydda människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning. Vill du läsa lagen så finns den här:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/stralskyddslag-2018396_sfs-2018-396

Radonkonsulter nära dig hittar du på:

https://svenskradonforening.se/hitta-foeretag-foer-dina-behov/soek-foeretag-via-karta/

Exit mobile version