Trygga din husaffär

En oklar radonsituation komplicerar oftast en fastighetsaffär för alla inblandade. Normalt omfattar en överlåtelsebesiktning inte radon. Radon är vanligt förekommande i vår omgivning.

  • Starta tidigt – gör en långtidsmätning och en radonbesiktning
  • Starta sent – gör en korttidsmätning, en gammamätning eller en rådgivande radonbesiktning

Ju tidigare en radonmätning görs desto lättare är det att hantera ett besked om en förhöjd radonhalt.

Det ingår i köparens undersökningsplikt att ta reda på fastighetens radonstatus. En förhöjd radonhalt betraktas därmed inte som ett dolt fel.

Om det finns ett årsmedelvärde för radonet i bostaden som är högst 5 år gammalt och inga renoveringar eller andra betydande förändringar gjorts i bostaden behöver ingen ny radonmätning göras.

Lång tid till förfogande

I annat fall kanske en långtidsmätning hinner utföras under tiden från beslut om försäljning till objektet läggs ut till försäljning. Mätningen måste ske under uppvärmningssäsongen och man bör räkna med 61 dagars mättid + 14 dagars analystid hos mätlabbet.

Om årsmedelvärdet är över riktvärdet 200 Bq/m³ kan en radonbesiktning föreslå vilka åtgärder som behöver göras för att minska halten till en nivå under riktvärdet. Vi kan bistå med en radonbesiktning och en kostnadsuppskattning för de åtgärder vi föreslår. I bästa fall hinner även åtgärderna utföras men åtminstone finns då ett bra underlag för parterna att ta ställning till.

Kort tid till förfogande

Oavsett hur knapp tiden är kan en gammamätning göras för att klargöra om det finns radonavgivande material, t.ex. blåbetong, i bostaden. En sådan mätning kan aldrig utesluta ett bidrag av markradon. Vi kan bistå med en gammamätning.

För att få en indikation på den totala radonhalten kan en korttidsmätning göras,

  • Den enklaste är en mätning med spårfilmsdosor, vilken ger medelvärdet på radonhalten under mätperioden.
  • Mätning med kontinuerligt registrerande radoninstrument visar radonhaltens variation under mätperioden. Vi kombinerar den med en gammamätning.
  • Den mest omfattande tjänsten är en rådgivande radonbesiktning. En korttidsmätning kombineras med en radonbesiktning för att bedöma risken för att bostaden har en förhöjd radonhalt på årsbasis och vad som kan behöva göras för att minska halten. Denna utredning ger så mycket information som möjligt om radonsituationen med hänsyn till förutsättningarna.

En korttidsmätning utan någon mer undersökning riskerar lämna viktiga frågor obesvarade, t.ex. om det finns blåbetong i byggnaden.

Anpassad mätning

Konsultera oss för råd om just ditt mätbehov.

Överlåtelsebesiktningsföretag

Följande besiktningsföretag i Skåne vet vi är uppmärksamma på blåbetong i hus.