Hoppa till innehåll

Utför egenkontroll av radon

Hyresvärdar, fastighetsägare och styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar ansvarar för inomhusmiljön enligt miljöbalken. Hyresgästerna har rätt att förvänta sig en inomhusmiljö som inte är skadlig för hälsan. För att visa att kraven på inomhusmiljön följs ska egenkontroll av radon göras. Det innebär att radonhalten ska mätas enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivningar för mätning av radon i bostäder respektive på arbetsplatser. För gruppboenden, och liknande, som är både bostäder och arbetsplatser kan båda vara tillämpbara.

Läs mer om bostadsrättsföreningens ansvar för radon på Boverkets webbplats.

Läs mer om hyresvärdens ansvar för radon på Boverkets webbplats.

Mät radonhalten

Mät radonhalten så att

 • ni vet att radonhalten i bostäderna och på arbetsplatserna är under referensvärdet och har den dokumenterad

Det är lätt att göra en långtidsmätning. En sådan måste göras under perioden 1 oktober – 30 april. Mätningen ska var minst två månader lång. Urvalet av lägenheter och lokaler ska göras enligt de ovan nämnda metodbeskrivningarna.

Vi avlastar er gärna i den mån ni behöver. I princip ska följande göras:

 1. Gör en mätplan enligt metodbeskrivningen. Utöver den är det bra att ta hänsyn till
  • att etagelägenheter med mer än 2 våningsplan kräver fler än 2 dosor
  • hur lätt/svårt det är att få tillträde till lägenheterna
  • risken för ofullbordade mätningar
 2. Beställ radondosor enligt mätplanen
 3. Placera ut mätdosorna enligt mätplanen
 4. Registrera uppgifter om mätningarna på de medföljande blanketterna eller logga in på laboratoriets webplats och fyll i uppgifterna där
 5. När det har gått minst två månader, gärna tre, ska radondosorna samlas in och skickas tillbaka till laboratoriet för analys
 6. Mätresultatet skickas till er med post och finns tillgängligt via inloggning på laboratoriets webplats. Om instruktionerna har följts har ett årsmedelvärde beräknats för varje bostad.

Rapportera mätresultatet till kommunen. Oftast är tillsynsavgiften betydligt lägre om ni självmant rapporterar detta än om kommunen begär det.

Åtgärda förhöjd radonhalt

Är radonhalten förhöjd, d.v.s. över referensvärdet, så ska åtgärder vidtas för att sänka den. Annars utsätts hyresgästerna för större risk att ta skada av radonet än om radonhalten är under referensvärdet.

En förhöjd radonhalt har i flera domar gett hyresgästen rätt till hyresnedsättning.

Åtgärder för att sänka radonhalten måste vara anpassade till vad som orsakar den höga radonhalten och till husets förutsättningar. Vi erbjuder en radonbesiktning för att ta reda på och dokumentera dessa saker.

En förhöjd radonhalt kan alltid åtgärdas! Kontakta oss så berättar vi mer.

Tjänster