Radonsäkra ditt nybygge

Vid nybyggnad är det viktigt att ta hänsyn till risken att markradon letar sig in i byggnaden och vidta preventiva åtgärder vid grundläggningen. Det är enklast, effektivast och billigast i längden.

Boverkets Byggregler anger att radonhalten i det färdigställda huset ska vara under gränsvärdet, som är 200 Bq/m3. Byggherren är ansvarig för att denna regel uppfylls och kontrollplanen måste därför i många fall ha kontrollpunkter för förebyggande radonåtgärder. Ibland krävs att en markradonmätning görs innan bygget påbörjas. Alternativet kan vara att radonsäkra grunden i vilket fall som helst. Kommunens byggnadsnämnd har tillsynsansvaret för att radonhalten i den färdiga byggnaden inte är för hög.

Kontakta oss om du behöver hjälp med din markradonmätning.

En ny grundkonstruktion kan utföras radonsäkert, radonskyddande eller traditionellt. Grundregeln är att det krävs ett radonskyddat utförande på mark med normal radonrisk och ett radonsäkert utförande på mark med hög radonrisk. Dessutom krävs att hantverket är av god kvalitet för att effekten ska bli den önskade.

Följande är ett utdrag ur Boverkets broschyr Åtgärder mot radon i bostäder.

En ny byggnadskonstruktion (t.ex. platta på mark, källargolv, -väggar) kan utföras radonsäkert (gäller på högradonmark), radonskyddande (gäller på normalradonmark som är den vanligaste marktypen) eller traditionellt (gäller på lågradonmark).
Radonsäkert utförande
Vid radonsäkert utförande ställs höga krav på att byggnaden är tät mot inläckande jordluft. Någon av följande kombinationer brukar kunna användas:
  • Kantförstyvad betongplatta utförd så att den blir så tät att jordluft inte kan sugas in i huset.
  • Genomföringar av rör görs lufttäta.
  • Källarytterväggar utförs i betong.
  • I det kapillärbrytande lagret under huset läggs dräneringsslangar. Dessa kopplas samman till ett rör som dras upp genom huset eller ut till plattans ytterkant. Om lufttrycket under huset måste sänkas, monteras en fläkt på röret.
Radonskyddat utförande
Ett radonskyddande utförande kan vara golv och väggar som inte ger uppenbara otätheter mot mark:
  • Undvik kantisolering som släpper igenom jordluft längs ytterkanterna på betongplattan.
  • Bygg så att sättningar undviks.
  • Täta där rör går genom husets bottenplatta och källarytterväggar.
Alternativa utföranden
  • Ventilerade luftspalter byggs in i golv och eventuella källarytterväggar.
  • Rörgenomföringar görs lufttäta.
Man bör förbereda enkla kompletterande åtgärder, som kan utföras om radonhalten skulle visa sig vara för hög i inomhusluften.
Radon i vatten
Skall fastigheten ta vatten från egen brunn bör radonhalten i vattnet undersökas. Det går inte att med säkerhet förutsäga hur hög radonhalten är. Den som planerar för en ny brunn bör därför ta med i beräkningarna att radonhalten kan vara så hög att någon typ av radonreducerande åtgärd behövs. Det går alltid att bli av med större delen av radonet.
Informera folket på arbetsplatsen så att de är införstådda med kravet på att byggnadsdelarna mot marken ska vara lufttäta.
Kontrollera utförandet.

För ytterligare fördjupning i ämnet rekommenderas Radonboken – förebyggande åtgärder i nya byggnader, utgiven av Formas.

Det finns flera tillverkare av system för tätning av grunder, som omfattar radonmembran, tätningsmanschetter, tejp osv. Marknaden ändras givetvis hela tiden men några av de etablerade företagen med mer eller mindre kompletta system för radontätning är:

En del av dem visar i videofilmer hur man använder produkterna för radontätning.

Det finns även andra tillverkare av tätningskomponenter. Relevanta sökbegrepp kan t.ex. vara radonmembran, radontätning, radonduk, radonmanschett.

 

Rådfråga gärna oss inför ett nybygge.

Kommentera