test & försök

 

   

   

   

 

ADB-DesignADB-DesignADB-Design
  • ADB-Design ADB-Design ADB-Design

Här kan du beställa.

Ordersumma: kr

Ordersumma inklusive moms

Ordersumma: kr

Ordersumma exklusive moms

Välj flik och den den utredning/besiktning du vill göra.

PrivatFöretag
Radonutredning/radonbesiktning
Syfte
Klargöra varifrån radonet kommer (årsmedelvärdet är fastställt) och ge förslag på hur man kan minska radonhalten inomhus.
Metod
Vi besöker dig och sätter oss in i byggnadens konstruktion och skick med hjälp av ritningar, samtal med dig och okulär besiktning. Vi gör en gammamätning av byggnadsdelar för att avgöra om något material som avger radon använts. Vi gör också punktmätningar för att fastställa läckagevägar för luft från marken in i bostaden. Om vatten tas från egen borrad brunn kontrolleras gammastrålningen från hydroforen.
De olika radonkällornas bidrag till den totala radonhalten beräknas och i dialog med dig tas förslag anpassade till husets förutsättningar fram.
Några dagar efter besöket får du ett protokoll på utredningen.
Omfattning
Protokollet från utredningen dokumenterar förutsättningarna, mätresultaten, resonemangen, slutsatserna och åtgärdsförslagen. Protokollet är ett underlag för beslut om vilka åtgärder du vill vidta. I en del fall är det lämpligt att göra en åtgärd i taget och mäta på nytt, i andra fall kan det vara lämpligt att genomföra aktuella åtgärder på en gång.
Rådgivande radonutredning/radonbesiktning
Syfte
Bedöma risken för att bostaden har en förhöjd radonhalt (som årsmedelvärde) och ge förslag på hur man, i förekommande fall, kan minska radonhalten inomhus.
Metod
Vi besöker dig och gör en korttidsmätning med kontinuerligt registrerande radongasinstrument. Vi sätter oss in i byggnadens konstruktion och skick med hjälp av ritningar, samtal med dig och okulär besiktning. Vi gör en gammamätning av byggnadsdelar för att avgöra om något material som avger radon använts. Vi gör också punktmätningar för att få indikation på läckagevägar för luft från marken in i bostaden. Om vatten tas från egen borrad brunn kontrolleras gammastrålningen från hydroforen.
De olika radonkällornas bidrag till den totala radonhalten bedöms och i dialog med dig tas förslag anpassade till husets förutsättningar fram.
Några dagar efter besöket får du ett protokoll på utredningen.
Omfattning
Protokollet från utredningen dokumenterar förutsättningarna, mätresultaten, resonemangen, slutsatserna och åtgärdsförslagen.
Radonutredning/radonbesiktning
Syfte
Klargöra varifrån radonet kommer (årsmedelvärdet är fastställt) och ge förslag på hur man kan minska radonhalten inomhus.
Metod
Vi besöker dig och sätter oss in i byggnadens konstruktion och skick med hjälp av ritningar, samtal med dig och okulär besiktning. Vi gör en gammamätning av byggnadsdelar för att avgöra om något material som avger radon använts. Vi gör också punktmätningar för att fastställa läckagevägar för luft från marken in i bostaden. Om vatten tas från egen borrad brunn kontrolleras gammastrålningen från hydroforen.
De olika radonkällornas bidrag till den totala radonhalten beräknas och i dialog med dig tas förslag anpassade till husets förutsättningar fram.
Några dagar efter besöket får du ett protokoll på utredningen.
Omfattning
Protokollet från utredningen dokumenterar förutsättningarna, mätresultaten, resonemangen, slutsatserna och åtgärdsförslagen. Protokollet är ett underlag för beslut om vilka åtgärder du vill vidta. I en del fall är det lämpligt att göra en åtgärd i taget och mäta på nytt, i andra fall kan det vara lämpligt att genomföra aktuella åtgärder på en gång.

Lämna ett svar