Hoppa till innehåll

Radonmätning på arbetsplatser

Gör en radonmätning på arbetsplatsen

Det är nödvändigt att göra en radonmätning på arbetsplatser för att visa att man bedriver verksamheten i enlighet med miljöbalken och Strålskyddsförordningen. Det ingår i egenkontrollen att veta och kunna visa att inomhusmiljön inte är en risk för hälsan. Radonhalten får inte överstiga referensnivån 200 Bq/m3. Arbetsmiljöverket har ansvar för tillsynen av arbetsmiljön.

Vi beskriver radonmätning i skolor och förskolor på en egen sida.

Orienterande radonmätning

Första steget är, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser, att göra en orienterande radonmätning.

Man gör en orienterande radonmätning på arbetsplatser med radondosor för långtidsmätning. Mättiden ska vara minst 60 dagar under perioden 1 oktober till 30 april. Metodbeskrivningen ger rekommendationer för hur många lokaler som man ska mäta. Om det finns blåbetong i huset och om lokalerna har markkontakt ska man ta hänsyn till det. Därför kan man behöva göra en gammamätning för att klargöra om det finns blåbetong eller inte.

Vi erbjuder den hjälp du behöver för att utföra en orienterande radonmätning på arbetsplatser. Det kan vara allt ifrån att leverera radondosor som du själv hanterar till att vi gör hela jobbet åt dig.

Uppföljande radonmätning

Om en orienterande radonmätning på arbetsplatser visar att radonhalten i någon lokal är över referensnivån bör man göra en uppföljande radonmätning. Genom att mäta med registrerande radoninstrument kan man följa radonhaltens variation. En tidsstyrd ventilation säkrar ofta en låg radonhalt under arbetstid medan radonhalten kan vara hög under natten när ventilationen är avstängd. I sådana fall är det i sin ordning att en orienterande radonmätning visar en radonhalt över referensnivån.

Vi kan givetvis också hjälpa till med den uppföljande radonmätningen. Då tittar vi på hur radonhalten är under arbetstid och bedömer om man behöver göra någon åtgärd för att sänka radonhalten.

Radonmätning vid hemarbete

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön även då arbetsplatsen är förlagd till hemmet. Radon är inte uttryckligen nämnt på Arbetsmiljöverkets sida om Arbetsmiljön när du arbetar hemifrån, men i arbetsmiljölagen står att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Och exponering för radon kan leda till ohälsa.

För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs därför ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare. Är det så att arbetstagaren har eller misstänker radonproblem bör detta lyftas till arbetsgivaren.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skulle kunna innebära att man gör en radonmätning för att kontrollera att radonhalten är ”godkänd”, alternativt att få kännedom om att man behöver göra åtgärder för att minska radonhalten.


Det finns mycket mer information om radon på arbetsplatser på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Hör av dig så berättar vi mer.

Vi beskriver metoderna närmare på sidan Mätmetoder.

Låt oss ta en förutsättningslös diskussion om du har behov av en radonmätning som inte finns beskriven.