Radonbidrag

Det är möjligt att söka radonbidrag från och med 2018-07-01. Bidraget riktar sig till egnahemsägare och är 50% av kostnaden för radonsaneringsåtgärden, dock maximalt 25 000 kr.

Förutsättningar:
  • radonhaltens årsmedelvärde är över 200 Bq/m3
  • mätresultatet är inte äldre än 5 år
  • radonkällorna är dokumenterade
  • välgrundade åtgärdsförslag dokumenterade
  • inga saneringsåtgärder får ha påbörjats före ansökan om radonbidrag har inkommit till länsstyrelsen
  • ansökan görs för endast materialkostnaden om bidraget kombineras med ROT-avdrag på arbetskostnaden