Hoppa till innehåll

Miljömål

Sveriges riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är omhändertagna. Sexton miljökvalitetsmål styr arbetet för att uppnå detta. Miljömålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö som riksdagen anser hållbart på lång sikt. Målen kräver insatser från alla i samhället – från offentlig förvaltning och näringsliv till organisationer och enskilda människor.

Ett av målen är God bebyggd miljö och preciseringen för Hälsa och säkerhet  är:

Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Preciseringen ersatte hösten 2014 det delmål för God Inomhusmiljö som för radon löd:

År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det säkerställas att

  • samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation,
  • radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft, och att
  • radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.