Hoppa till innehåll

Referensnivå och gränsvärden för radon

De referensnivåer och gränsvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande ämnen har fastställts i samråd mellan berörda myndigheter: Boverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Referensnivå är ett begrepp som infördes i samband med att nya strålskyddslagen började gälla 2018. Tidigare användes begreppet riktvärde.

Strålsäkerhetsmyndighetens mätmetoder ska ha följts för att mätvärdena ska gå att jämföra med de aktuella referensnivåer och gränsvärden för radonhalten inomhus och gammastrålning från byggnadsmaterialen. Referensnivån bör inte eller ska inte överskridas, beroende på vilken typ av miljö det gäller. Se länken tidigare i stycket.

Som jämförelse kan nämnas att medelhalten av radon i svenska bostäder är ca 100 Bq/m³.

Radonhalter över referensnivåer och gränsvärden ska normalt åtgärdas. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Gamla riktvärden och mätresultat

Mätmetoden för radon inomhus ändrades 1994. Enheten på resultat av radonmätningar före 94-01-01 var Bq/m³ radondotterhalt (EER*). I normala inomhusmiljöer med normal ventilation är ett vanligt förhållande mellan radondotterhalt (EER*) och radonhalt 1:2,5 (=0,4) (källa: Radonboken – befintliga byggnader). Förhållandet kallas F-faktor och beror på luftväxlingen och partikelhalten i luften. F-faktorn kan variera mellan 0,2 och 0,7 – och upp till 0,9 i extremfall med tobaksrök.

Mätvärden i protokoll som baseras på den gamla mätmetoden behöver korrigeras med F-faktorn för att vara jämförbara med dagens mätvärden. Som tumregel brukar radondotterhalten multipliceras med 2,5 för att få ett ungefärligt värde på radonhalten.

Riktvärdet för befintliga bostäder har ändrats vid några tillfällen. En radonhalt som tidigare var ”godkänd” kan därmed senare vara förhöjd.

Historiska riktvärden för radon i bostäders inomhusluft

TidsperiodVärde
Från 1981-01-01 till 1990-05-31400 Bq/m³ radondotterhalt EER*
Från 1990-06-01 till 1993-12-31200 Bq/m³ radondotterhalt EER*
Från 1994-01-01 till 2004-07-08400 Bq/m³ radonhalt
Från 2004-07-09 tills vidare200 Bq/m³ radonhalt

*Equilibrium Equivalent concentration of Radon