Hoppa till innehåll

Förekomst av radon i hus

Radon i hus är vanligt!

Det kan finnas närmare 40 000 skånska småhus med förhöjd radonhalt som ännu inte är radonmätta. Se längst ned på sidan hur vi gjort uppskattningen.

De radonkällor som kan vara aktuella är:

 • marken – radonhaltig luft från marken tar sig in i byggnaden
 • byggnadsmaterialet – uranhaltiga mineral har använts vid framställningen
 • vattnet – radonet  finns i vattnet och lämnar det då vi använder det

Vi erbjuder gammamätning och olika radonmätningar och radonbesiktningar för att ta reda på vilka radonkällor som bidrar i det specifika fallet.

Det går alltid att få ner en förhöjd radonhalt om man vet källan eller källorna!

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning (via mail eller telefon).

Hustyp och ålder

Alla hustyper kan ha förhöjd radonhalt. Byggnadsåret har inte heller någon större betydelse även om risken är mindre för relativt nya hus.

Radonhalten i småhus byggda olika år
Radonproblem kan finnas i både gamla och nya hus
Radonhalten i småhus med olika grundläggning
Hus med de vanligaste grundtyperna kan ha radonproblem.

Klicka på bilderna för att visa större versioner.

Graferna ovan grundar sig på data från en skånsk kommun mätsäsongen 2008-2009 (alla kommunens invånare erbjöds mätning). De visar att alla typer av hus och hus av alla åldrar kan vara drabbade av radonproblem.

Radonkällor

Markradon

Marken innehåller normalt 30-40 procent luft med en radonhalt på mellan 5 000 och 150 000 Bq/m3, i extremfall upp till 2 miljoner Bq/m3, på en meters djup. Faktorer som har betydelse för radonhalten inomhus är bl.a.

 • husets täthet mot marken
 • lufttrycksskillnaden inomhus och i marken
 • jordluftens radonhalt
 • markens luftgenomsläpplighet
 • hur stor volym av jordluft som finns i direkt anslutning till huset
 • bostadens eller lokalens luftomsättning

Grundmurar av en del byggmaterial t.ex. lättklinkerblock (såsom Lecablock) och betonghålsten, kan under olyckliga omständigheter leda upp markradon i väggen och in i bostaden. En platta på mark har ofta sprickor längs med grundmurarna, ibland även på andra ställen. Hus med källare eller souterrängvåning har en större yta mot marken och kan ha samma svagheter som en platta på mark. Andra konstruktioner som kan orsaka höga radonhalter inomhus är krypgrunder och torpargrunder med liten eller ingen ventilation i kombination med ett otätt bjälklag. Genomföringar för bl.a. vatten, avlopp och el är ofta otäta. Ventilationssystem som skapar ett stort undertryck inomhus, såsom mekanisk frånluftsventilation, kan dra in betydande mängder markradon.

Radon från byggnaden

Av byggnadsmaterialen är det endast lättbetong tillverkad av alunskiffer som kan avge så mycket radon att halten inomhus kan bli förhöjd. Materialet har en blågrå färg, därav dess benämning blåbetong. Under 1920-talet producerades en mindre mängd lufthärdad lättbetong. Den ånghärdade lättbetongen tillverkades 1929-1975 och användes både i småhus och flerfamiljshus. Eftersom de lager av blåbetong som fanns vid produktionsslutet fick användas upp, kan blåbetong finnas i hus byggda så sent som kring 1980. Exempel på varumärken vars produkter tidigare tillverkades av blåbetong är Ytong och Durox, medan Siporex, som är vit, aldrig har haft något innehåll av alunskiffer och därför är ”radonfritt”. En blågrå färg på lättbetong bör tas som anledning att undersöka materialet närmare. Gammastrålningen och därmed radiumhalten kan vara alltifrån inom dagens tillåtna nivåer till väsentligt över dessa. Ju högre gammastrålning desto mer radon produceras i materialet. Med en gammamätning kan man uppskatta materialets radiumhalt och bidrag av radon till inomhusluften. Man kan inte avgöra dessa faktorer utifrån materialets färg – man måste mäta. Borra ett hål och titta på materialet är inte någon tillförlitlig metod.

Vit lättbetong och blågrå lättbetong, s.k. blåbetong

Radon i vatten

Många borrade brunnar innehåller vatten med höga radonhalter. Radonet avgår till luften när vattnet inte är inneslutet i ledningar eller tryckkärl. Vid användning i hushållet avgår en större eller mindre del av radonet beroende på temperaturen på vattnet och hur mycket det finfördelas. Om detta radon inte vädras ut kan det bidra till förhöjd radonhalt inomhus.

Radon i nya byggnader

I byggreglerna har gränsvärde för radon funnits i många år. Trots det byggs det nya hus där gränsvärdet för radon överskrids. Det är viktigt att rätt skyddsnivå används vid grundläggning av nya byggnader och att arbetet görs noggrant för att undvika framtida radonproblem. Se tips och råd om hur du radonsäkrar ditt nybygge.

Uppskattning av antalet småhus med förhöjd radonhalt

Uppskattningen att ca 40 000 skånska småhus som inte är radonmätta kan ha en radonhalt över Strålskyddsförordningens referensnivå grundas på följande data:

 • Radonmätningar fram till 1999 visade att 21 procent av de mätta småhusen i Skåne hade förhöjd radonhalt (källa www.miljomal.se).
 • Enligt Socialstyrelsens miljöhälsorapport 2013 hade 13 procent av de skånska småhusen mätts någon gång t.o.m. 2011. Enligt Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport 2017 indikerar enkätsvaren oförändrat andel bostäder där radonhalten mätts någon gång t.o.m. 2015, även om andelen vet-ej-svar var ca 50 %. Vi har antagit att andelen radonmätta småhus i Skåne idag är 15 procent.
 • Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) finns det ca 250 000 småhus i Skåne.