Hoppa till innehåll

Åtgärder för radonsanering

Åtgärder för radonsanering bör göras i alla hem och på alla arbetsplatser, som har en radonhalt över 200 Bq/m3.

I de allra flesta hus kan man minska radonhalten till under 200 Bq/m3. Enligt rekommendationer från de nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna bör man sträva efter att nå långt under riktvärdet efter en radonsanering, och helst hamna på ett värde under 100 Bq/m3 (källa: Strålsäkerhetsmyndigheten).

För att kunna göra en effektiv radonsanering behöver man bl.a. veta:

  • vilken fördelning det är på bidrag från olika radonkällor
  • byggnadens konstruktion och status
  • ventilationens status
  • uppvärmningssystemets status
  • markens beskaffenhet

Det finns ett antal generella principer för att sanera radon från olika källor. Om man inte tar hänsyn till faktorerna ovan kan radonsaneringsåtgärderna få oönskade effekter, till exempel en ökning av radonhalten. Därför är det en god idé att anlita oss för en radonbesiktning.

Principerna beskrivs mer i detalj i Boverkets broschyr Åtgärder mot radon i bostäder.

Sanering av radon från byggnadsmaterial, t.ex. blåbetong

Är det byggnadsmaterial som avger radon, behöver man öka luftomsättningen. Vid självdragsventilation räcker det i enklare fall  ofta med att installera någon typ av frånluftsventilation (F) eller montera in fler friskluftsventiler. Då hög luftomsättning krävs och när boendekomforten prioriteras kan en från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, s.k. FTX, vara det rätta. Läs mer i Energimyndighetens broschyr Ventilera rätt.

Sanering av markradon

Kommer radonet från marken räcker det i enklare fall att täta läckor t.ex. över rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledning och i genomgående sprickor.

För kraftfullare åtgärder behöver man förändra tryckförhållandena så att inte markluft kommer in i huset. Exempelvis kan detta ske genom att installera en fläkt som suger ut markluften (radonsug) innan den kommer in i byggnaden. Oftast kombineras en sådan åtgärd med tätning. Ibland kan en radonbrunn vara lämplig.

Oavsett om huset står på en platta på mark, krypgrund, torpargrund eller källare måste risken för framtida fuktskador beaktas vid val av saneringsmetod.

Sanering av radon i vatten

Kommer radonet från dricksvattnet, räcker det oftast med att vattnet luftas kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare.

Vad kostar en radonsanering?

Priserna på radonsaneringsåtgärder varierar kraftigt. Ibland kan en enklare och billigare åtgärd räcka, i andra fall kan flera åtgärder behöva kombineras. Andra faktorer som påverkar valet av radonsaneringsåtgärder är ambitionsnivå, komfort, energihushållning och husets förutsättningar.

Vi hjälper er givetvis även med radonsaneringen!